Compliance Officer

Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Jesteśmy prężną i szybko rozwijającą się Firmą. Naszym największym atutem są nasi Pracownicy, dajemy im dużą swobodę działania i możliwość wdrażania kreatywnych rozwiązań.

W związku z dynamicznym rozwojem szukamy:

Compliance Officer
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:            
 • Nadzór działalności Spółek z Grupy Kapitałowej GCI S.A., w zakresie zgodności z przepisami prawa, umowami,
 • Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność organizacji,
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów,
 • Prowadzenie procesu etycznego,
 • Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych, ich aktualizacja,
 • Weryfikacja zgodności procesów operacyjnych z modułem elektronicznym
 • Nadzór nad przebiegiem realizacji planów operacyjnych
 • Szkolenia pracowników dotyczące regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa,
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania Spółek Grupy Kapitałowej GCI S.A.
 • Aktywna budowa kultury Compliance w Organizacji.
Wymagania:
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Compliance Officer,
 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym,
 • Doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • Znajomość zasad ładu korporacyjnego,
 • Doświadczenie we wdrażaniu regulacji w podmiotach gospodarczych,
 • Samodzielność, dokładność i terminowość,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Myślenie analityczne.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • Prywatny pakiet medyczny, siłownia, dofinansowanie do kart ZTM oraz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

2.w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.4.Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym

6.Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d)przenoszenia danych;
e)wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.