Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego

PGE Obrót S.A.

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Nr ref.: PGE Obrót/15/2021
Miejsce pracy: Rzeszów

Umowa o pracę

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie i wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa Spółki obejmującego
  w szczególności obszary: bezpieczeństwa biznesu oraz budowania kultury bezpieczeństwa
  w sposób uwzględniający ich wpływ na poprawność, ciągłość procesów biznesowych realizowanych w Spółce oraz wizerunek Spółki.
 • Informowanie Zarządu o zagrożeniach dla bezpieczeństwa Spółki, w szczególności zagrożeniach stwarzających znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia lub wywołania zakłócenia w przebiegu procesów biznesowych w Spółce mogących skutkować zagrożeniem utraty ciągłości jej działania i narażeniem Spółki na straty.
 • Wskazywanie oraz inicjowanie działań mitygujących oraz doskonalących w obszarze bezpieczeństwa, w tym również wykluczających lub minimalizujących możliwość zaistnienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu oraz dobremu wizerunkowi Spółki.
 • Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za problematykę bezpieczeństwa w ramach Grupy Kapitałowej.
 • Osobisty udział w pracach zespołów roboczych, których zakres prac obejmuje obszary bezpieczeństwa wskazane w p. 1 i wymaga bezpośredniej współpracy z innymi Kierownikami Komórek Organizacyjnych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej.
 • Budowanie świadomości wśród pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń.
 • Wdrażanie architektury bezpieczeństwa zapewniającej zarządzanie procesami (systemami)
  w obszarze odpowiedzialności. Planowanie, inicjowanie i realizacja działań doskonalących architekturę bezpieczeństwa adekwatnie do potrzeb realizowanych działań biznesowych.
 • Nadzorowanie i koordynowanie współpracy z dostawcami usług w obszarze odpowiedzialności na podstawie zawartych umów, w tym z dostawcami z Grupy Kapitałowej.
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach zewnętrznych w zakresie odpowiadającym zakresowi obowiązków Pracownika, zadaniami wskazanymi przez Bezpośredniego Przełożonego, zgodnie z zakresem określonym w udzielonych pełnomocnictwach oraz z zachowaniem należytej dbałości o właściwy wizerunek Spółki.
 • Bieżąca kontrola oraz ocena funkcjonowania i skuteczności środków organizacyjno–technicznych zastosowanych przez Spółkę oraz przedsiębiorców realizujących usługi na jej rzecz w obszarze bezpieczeństwa.
 • Monitorowanie zagrożeń, ryzyk, ocena ryzyka wynikającego ze zidentyfikowanych podatności.
 • Przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących obszaru bezpieczeństwa biznesu.
 • Planowanie i organizacja szkoleń dla Pracowników Spółki oraz osób trzecich wykonujących prace na jej rzecz, w zakresie bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie, opracowywanie, aktualizowanie regulacji wewnętrznych Spółki w obszarze będącym w odpowiedzialności Pracownika oraz uzgadnianie ich z innymi Komórkami Organizacyjnymi Spółki i Grupy Kapitałowej.
 • Opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych Spółki i Grupy Kapitałowej w zakresie odpowiadającym obszarowi będącemu w odpowiedzialności Pracownika.
 • Analizowanie funkcjonujących rozwiązań oraz planowanych działań w Grupie Kapitałowej
  w obszarze będącym w odpowiedzialności Pracownika. Bieżąca ocena skuteczności zastosowanych środków i procedur. Przedstawianie dodatkowych propozycji w tym zakresie.
 • Udział w projektach/wdrożeniach (pracach rozwojowych) realizowanych w ramach Spółki
  i Grupy Kapitałowej (konsultowanie i opiniowanie wdrożeń w obszarze odpowiedzialności Pracownika).
 • Udział na polecenie przełożonego w działaniach wyjaśniających/kontrolach/badaniach realizowanych przez Komórki Organizacyjne Spółki i Grupy Kapitałowej. Wdrażanie lub nadzorowanie przebiegu wdrożenia rekomendacji, zaleceń pokontrolnych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami państwowymi (w tym z instytucjami porządku i bezpieczeństwa publicznego), których zakres działania ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo działań/projektów realizowanych przez Spółkę.
 • Monitorowanie stopnia przestrzegania obowiązujących w Spółce zasad bezpieczeństwa
  w obszarze będącym w odpowiedzialności Pracownika.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, kierunki preferowane – prawo, administracja, bezpieczeństwo.
 • Doświadczenie w pracy: wymagane jest doświadczenie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem.
 • Staż pracy: min. 5 lat na stanowiskach w ww. obszarze, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych.
 • Wiedza specjalistyczna i praktyczna z zakresu zarządzania bezpieczeństwem,
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa danych, ochrony danych, ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa,
 • Umiejętność analizowania i opracowywania koncepcji związanych z polityką bezpieczeństwa,
 • Znajomość krajowych regulacji prawnych, wytycznych branżowych, standardów i najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa,
 • Znajomość specyfiki branży,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odporność na stres,
 • Silna orientacja biznesowa,
 • Terminowość w realizowaniu zadań,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra organizacja czasu pracy i zaangażowanie,
 • Prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy,
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Podobne oferty

2021-07-09

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego

PGE Obrót SA

mazowieckie / Warszawa

Umowa o pracę Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Planowanie i wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa Spółki obejmującego w szczególności obszary: bezpieczeństwa biznesu oraz...

Więcej informacji